دکتر پوستر

منو

سبک های پوستر

مکتب آلمان در اواخر جنگ جهانی اول ، مهم ترین فعالیت هنر های تجسمی در آلمان به اکسپرسیونیسم و دادائیسم…
سبک غالب بین دو جنگ جهانی (۱۹۱۷-۱۹۳۹) آردکو بوده است که ویژگیهای اصلی آن (گرایش به هندسه ، ساده سازی…