دکتر پوستر

منو

سبک های پوستر

سبک غالب بین دو جنگ جهانی (۱۹۱۷-۱۹۳۹) آردکو بوده است که ویژگیهای اصلی آن (گرایش به هندسه ، ساده سازی…