دکتر پوستر

منو

 

مکتب امریکا (نیویورک)

  • مکتب امریکا (نیویورک)

با بروز جنگ جهانی اول ، دادائیسم در چندین نقطه و تقریبا به طور همزمان در زوریخ ، بارسلون و نیویورک آغاز شد و بسیاری از دادائیستها نیویورک را به عنوان محل کار خود انتخاب کرده بودند. در فاصله دو جنگ جهانی ، گرافیک امریکا تحت تاثیر آردکو بوده است. نیویورک مرکز تحولات هنر گرافیک امریکا بود و تکمیل نهایی و واقعی مدرنیته میانه قرن بیستم در امریکا صورت گرفت و در اینجا بود که ویژگی ترکیب طرحهای حرفه ای ، اصالت عمل تجاری و ایدئالیسم زیبایی شناسانه به عنوان یک سبک مجزا شکل گرفت که اغلب از آن به عنوان (مکتب نیویورک) یاد می شود.

یکی از هنرمندان پوستر ساز آمریکایی که سبک پوستر هایش تا قرن بیستم نیز به خوبی رواج داشت (ویل برادلی ، Will Bradley) بود که طرح هایش از سال ۱۸۹۴ با سبک آرنوو و تاثیرپذیری از هنر پوسترسازی فرانسه و ژاپن و انگلستان چاپ می شد.

از دهه ۱۹۶۰ طراحی گرافیک به عنوان یک حرفه تخصصی در امریکا مطرح شد.

پوستر سازان مطرح امریکایی ، هنرمندان: ویل برادلی ، میلتون گلیزر ، گئورگی کپس ، لستر بیل ، پل رند ، سیمور شواست ، هرب لوبالین ، دیوید کارسن ، می باشند.

 

  • پوستر : Chap Book
    طراح : Will Bradley

 

  • پوستر : Dylan Reproduction
    طراح : Milton Glaser

 

  • پوستر : Mistake
    طراح : David Carson

دسته :  سبک های پوستر

دیدگاه ها