دکتر پوستر

منو

یک پوستر بهتر است که به سرعت فهمیده شود

یک پوستر بهتر است که به سرعت فهمیده شود

یک پوستر بهتر است که به سرعت فهمیده شود ، هم از نظر موضوع و هم از نظر محتوا ، یعنی در نگاه اول مخاطب را جذب کند.

پوستر باید به گونه ای صریح و آشکار ایجاد ارتباط نماید و مخاطب را وادارد که آن را ببیند ، و پس از جذب نمودن مخاطب، او را به انجام عملی که هدف سفارش دهنده و طراح بوده است تشویق شود.

پوستر ساده ، اما پر محتوا

دسته :  دکتر پوستر و یک پوستر خوب

دیدگاه ها